Algemene Voorwaarden Kerstbal & Co! 

Webshop- en Custom bestelling en directe (markt)aankopen herzien 2021

Artikel   1 - Definities 
Artikel   2 - Identiteit van Kerstbal & Co! 
Artikel   3 - Toepasselijkheid 
Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst 
Artikel   6a - Herroepingsrecht 

Artikel   6b - Veiligheid en voorzorgsmaatregelen 
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
Artikel   9 - Verplichtingen van Kerstbal & Co! bij herroeping 
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 
Artikel 13 - Levering en uitvoering 
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling 
Artikel 16 - Klachtenregeling 
Artikel 17 - Geschillen 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 19 - Handelen bij constateren schade na ontvangst 

Artikel 20 - Privacy

Artikel 21 - Bepalingen bij custom opdrachten

Artikel 22 - Bepalingen bij aankopen tussen klant en Kerstbal & Co! aan de marktkraam

Artikel 23 - Slotbepalingen

 

 

Artikel 1 - Definities: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Kerstbal & Co! Rechtsvorm eenmanszaak handelend onder de naam Kerstbal & Co!; 2. Klant: Ook wel “consument” of “afnemer” te noemen. Dit is de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die persoonlijk of namens het bedrijf waarvoor hij werkzaam is een overeenkomst sluit bij Kerstbal  & Co!; 3. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.; 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Kerstbal & Co! en de klant via de website: de website www.KerstbalEnCo.nl die door Kerstbal & Co! wordt beheerd of via de mail tot stand gekomen is.; 5. Dag: kalenderdag.; 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.; 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Kerstbal & Co! en de consument/klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor herleidt en bewijsbare communicatie op afstand zoals de webwinkel van Kerstbal & Co of via mail.; 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.; 9. Webshop gerelateerd: Alle overeenkomsten of aankopen met betrekking tot producten die aan te kopen zijn of worden aangekocht via de webshop van KerstbalEnCo.nl.; 10. Custom bestellingen: Alle overeenkomsten m.b.t bestellingen die buiten de webshop om worden gedaan omdat er voor deze een op maat (Custom) gemaakte handeling nodig is. 

 1. Artikel 2 - Identiteit van Kerstbal & Co! Mw. I. Schutte eigenaar Kerstbal & Co! Adres: Zeevangsdijkje 8C te Kwadijk ( bezoek alleen op afspraak!); Telefoonnummer: 06-83337763 ; E-mailadres: klik hier KvK-nummer: 37114000 te NW Holland; BTW-nr; NL002XXXXX6B84( is op te vragen via mail door hier te klikken) Vanwege AVG zijn niet alle gegevens hier vermeld, maar zijn wel indien nodig op te vragen via mail of telefonisch 06-83337763 en staan tevens vermeld op onze facturen.
 2. Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kerstbal & Co! en de op afstand tot stand gekomen overeenkomst met de consument.; 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze is te vinden op de website onder “algemene voorwaarden”. Op het moment van bestellen dient de consument hiervan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn 
 3. Artikel 4 - Het aanbod: Elk product is eigen import uit Europa. Voor elk product geldt: zolang de voorraad strekt of nadrukkelijk is overeengekomen.; 2. Elk aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Mocht de klant vinden dat er gegevens ontbreken kan deze zich voor het aangaan van een overeenkomst wenden tot Kerstbal & Co!. Als Kerstbal & Co! gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Alle producten zijn hand vervaardigd en kunnen qua kleur of beschildering afwijken van elkaar en zo ook van de foto’s. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kerstbal & Co! niet.; 3.Vooraf bestelde aanpassingen of eigen ontwerpen zijn leverbaar op een vooraf overeengekomen termijn die in een aparte overeenkomst wordt opgenomen (zie voorwaarden Custom bestellingen); 4. Na bestelling en betaling via de webwinkel is het streven deze binnen 5 werkdagen te verzenden (zie artikel 13)
 4. Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen van deze aan de daarbij gestelde voorwaarden.; 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kerstbal & Co! ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Kerstbal & Co! daartoe podium bieden via als veilig bekend staande elektronische mogelijkheden zoals Ideal.; 3. Kerstbal & Co! kan zich, als de overeenkomst dat vereist, binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst, al dan niet op afstand. Kerstbal & Co!  behoudt zich het recht voor een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.; 4. Kerstbal & Co! zal uiterlijk bij levering van het product wijzen op  de algemene voorwaarden, waarin de herroepingsprocedure en de klachtenprocedure, de informatie over garanties en bestaande service na aankoop, de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand, en de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.; 5. Kerstbal & Co! behoudt zich het recht voor om als blijkt dat bij inpakken het product niet leverbaar is door onvoorziene schade en niet meer op korte termijn te vervangen is, deze niet te leveren en het aankoopbedrag van dit artikel aan de klant te crediteren. De leververplichting vervalt dan en kan niet worden afgedwongen door de klant.
 5. Artikel 6a – Herroepingsrecht (retour en garantiebepalingen): 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kerstbal & Co! mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.; 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, de bestelling heeft geplaatst.; 3. Na ontvangst van het product door de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, geldt een herroepingstermijn van tenminste 7dagen. Dit is ook van toepassing als het product niet binnen 7 dagen na het bestelmoment is verzonden. In dat geval zal de consument dus in totaal 14 dagen of meer bedenktijd hebben.; 4. Door het accepteren van de algemene voorwaarden tijdens het bestellen verklaart de klant op de hoogte te zijn van alle hier genoemde voorwaarden en de in vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.; 5. Alle speciaal voor u vervaardigde artikelen vallen buiten elk retourrecht en is de besteller verplicht deze af te nemen. Dit heeft te maken met het creatieve proces dat speciaal en alleen in opdracht van de klant wordt gestart.

6b. Artikel 6b. Garantie/ voorzorginformatie: Al onze producten worden met de grootste zorg vervaardigd binnen de EU. Pas op met glasproducten! Glas kan breken en snijwonden veroorzaken. Producten die Kerstbal & Co aanduidt als waxinelantaarn zijn gemaakt van ovenbestendig- Simax-glas maar zijn alleen geschikt voor waxinekaarsjes of kleine op batterij werkende waxinelampjes. Kerstbal & Co is niet verantwoordelijk voor ongelukken door gebruik van vuur in de ornamenten. Het branden van grotere of andere typen kaarsen, olie of andere materialen mogen absoluut niet en vallen buiten de garantie en welke aansprakelijkheid dan ook. De lantaarns worden tijdens het branden van waxinekaarsjes rondom de vlam heet en kunnen bij verkeerde aanraking brandwonden veroorzaken. Tijdens uw gebruik van alle glazen producten raden wij aan het uit de buurt te houden van kleine kinderen of huisdieren en alleen te laten hanteren door bevoegde personen. Laat ook nooit kaarsen branden als u zich niet in de zelfde ruimte bevindt. Kerstbal & Co! kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade door betrokkenheid van haar producten of door misinterpretatie of ondermijning van eigenschappen. 

 1. Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.; 2. Alle schade en breuk aan het product ontstaan na het afleveren van het product doen alle rechten op herroepingsrecht vervallen.  
 2. Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan. 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kerstbal & Co!.;  2. Zo snel mogelijk na het antwoord en instructies van Kerstbal & Co, verpakt de consument het product veilig en zendt het terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kerstbal & Co!. Dit hoeft niet als Kerstbal & Co! heeft aangeboden het product zelf af te halen, of als is aangegeven het beschadigde product weg te gooien.; 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Kerstbal & Co! verstrekte redelijke en duidelijke instructies.; 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.; 5. De consument draagt alle rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product en draagt tevens de bewijslast van de correcte retourzending. Alleen als Kerstbal & Co! schriftelijk meldt dat de consument deze kosten niet hoeft te dragen, krijgt hij/zij deze vergoed na retour/ontvangst.; 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.  

  9. Artikel 9 - Verplichtingen van Kerstbal & Co! bij herroeping 1. Als Kerstbal & Co! de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.; 2. Kerstbal & Co! vergoedt de betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Kerstbal & Co!, mits het product in verkoopbare staat door Kerstbal & Co! retour is ontvangen, binnen 5 dagen volgend op de dag waarop Kerstbal & Co! de retourzending ontvangt of, bij ontslag van retourzending, binnen 5 dagen na de positief beantwoorde herroeping.; 3. Kerstbal & Co! gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 3. Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht. Kerstbal & Co! kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Kerstbal & Co! dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Dit zijn producten die niet volledig geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Bijvoorbeeld baby’s first Christmas met naam of datum, of Custom bestellingen.
 4. Artikel 11 - De prijs 1. Gedurende het aanbodduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Doch in geval van Custom bestellingen kunnen bepaalde extra gewenste bewerkingen duurder blijken. Dit zal met de klant worden overlegd en gezamenlijk het te volgen pad worden bepaald; 2. In afwijking van het vorige lid kan Kerstbal & Co! producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kerstbal & Co! geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld
 5. Artikel 12 - Nakoming overeenkomst 1. Kerstbal & Co! staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kerstbal & Co! mag de overeenkomst eenzijdig ontbinden indien er sprake is van overmacht. Hiermee wordt bedoeld situaties als: een product die niet meer leverbaar is, al dan niet tijdelijke uitval medewerkers, rampen, of alle andere redelijke oorzaken die leiden tot het bemoeilijken de  overeenkomst na te kunnen komen. 
 6. Artikel 13 - Levering en uitvoering 1. Kerstbal & Co! zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot speciale aanpassingen.; 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Kerstbal & Co! kenbaar heeft gemaakt.; 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kerstbal & Co! geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden met retour van een gedane betaling, maar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding. Bij speciale bestellingen, op maat voor de consument/afnemer gemaakt, gelden geen retour opties.; 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kerstbal & Co! het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.; 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de klant mits deze heeft gekozen voor een verzekerde verzending tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan Kerstbal & Co! bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De consument is verplicht de producten direct na ontvangst uit te pakken en te inspecteren op schade. Mocht de consument schade constateren dient hij/zij dit direct te melden aan kerstbal en Co! en dit met foto’s te onderbouwen. (zie artikel 19) Schade die niet binnen 24 uur na ontvangst wordt gemeld, komt niet meer in aanmerking voor reclamatie. Het beoordelen van de oorzaak van de schade aan het product ligt volledig bij Kerstbal & Co! maar zal in alle redelijkheid geschieden. De consument is verplicht de producten met gepaste voorzichtigheid en voorzorg uit te pakken en te behandelen.; 6. Producten die retour worden gezonden/ gegeven en met schade Kerstbal & Co bereiken vallen buiten het herroepingsrecht en zullen niet worden vergoed.; 7.Bij Custom bestellingen houdt Kerstbal & Co zich het recht voor niet te hoeven leveren bij dringende redenen (artikel 18 punt 4)
 7. Artikel 14 – Duur overeenkomst / opzegging: De overeenkomst start bij de (aan)betaling en eindigt bij de levering van de overeengekomen producten. Opzegging kan binnen 14 dagen na start van de overeenkomst doch volgens de beschreven voorwaarden in bovenstaande artikelen van dit document. Speciaal bestelde producten buiten de standaard collectie om vallen buiten het recht op opzeggen of herroepen. Wel kan in overleg de levertijd van Custom bestellingen worden verlengd. Dit zal altijd in samenspraak zijn tussen beide partijen bij dringende reden.
 8. Artikel 15 - Betaling 1. Voor alle verkopen via de webwinkel geldt dat ze direct na bestelling dienen te worden voldaan.; 2. Bij de verkoop van producten die zijn besteld buiten de webwinkel om dient een vooruitbetaling van 50% te worden voldaan, mits uitdrukkelijk anders overeengekomen en vastgelegd.; 3.Bij bestellen van producten vervaardigt naar de persoonlijke wensen van de consument dient 100% vooraf te worden aanbetaald. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.; 4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kerstbal & Co! te melden.; 5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Kerstbal & Co! is gewezen op de te late betaling en Kerstbal & Co! de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen- termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Kerstbal & Co! gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Kerstbal & Co! kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.  
 9. Artikel 16 - Klachtenregeling:  Kerstbal & Co! beschikt over een klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst betreffende via de webshop gedane aankopen, moeten direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kerstbal & Co!. Bij Kerstbal & Co! ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kerstbal & Co! binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
 10. Artikel 17 - Geschillen. Op overeenkomsten tussen Kerstbal & Co! en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is na zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, Nederlands recht van toepassing.  Alvorens een rechter in te schakelen om een geschil te behandelen moeten zowel de klant als Kerstbal & Co! zich meerdere malen hebben ingezet dit geschil op te lossen.
 11. Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen. 1. Op al onze producten, tenzij anders aangegeven is 21% BTW van toepassing. 2 In alle gevallen die niet zijn omschreven in deze voorwaarden beslist Kerstbal en Co!; 3. Niets van deze website van Kerstbal& Co of de naam KerstbalEnCo mag zonder toestemming van ons worden gekopieerd of worden gebruikt. Delen van info via links van socialmedia zoals op deze site zijn wel bestemd om anderen op de hoogte te brengen van ons en onze producten.; 4. Mochten speciaal bestelde en vervaardigde artikelen door onmacht niet kunnen worden geleverd, vervallen alle leveringsverplichtingen van Kerstbal en Co. Kerstbal en Co zal in dat geval wel de niet geleverde maar wel reeds in rekening gebrachte facturen betreffende die fase van de opdracht crediteren en terugstorten.; 5. Belangrijke voorwaarden specifiek bij Custom opdrachten: a) Glas heeft vormbeperkingen en niet elke vorm is exact vervaardigbaar. Dit dient voor het aannemen van de opdracht aan de opdrachtgever door Kerstbal & Co! te worden gemeld, net al een globale indicatie van wat haalbaar is. b) De opdracht tot ontwerp start na betaling factuur tot ontwerp. Deze betaling voor deze ontwerpfase is nimmer retourneerbaar, tenzij Kerstbal en Co! anders beslist. Bij het ontstaan van een meningsverschil tijdens de ontwerpfase van een Custom opdracht over de wijze waarop het vervolg van deze opdracht invulling krijgt, mag een consument/afnemer na deze ontwerpfase afzien van verdere productie van die opdracht. Ook bij een onverhoopt tegenvallend eind resultaat van het prototype, zijn deze ontwerpkosten crediteren/ te retourneren. c)Na het goedkeuren van het prototype kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht, en moet de bestelde productie worden afgenomen. De productie start na ontvangst betaling factuur voor deze Custom productie. Naderhand kan deze order niet meer worden herzien of geannuleerd. Vertraging opgelopen door te late betaling is niet verwijtbaar aan en valt niet binnen de verantwoording van Kerstbal & Co!. d) Bij beoordeling uitvoering bestelde (re)productie van het prototype dient er rekening gehouden te worden met een redelijk marge aan verschil wat binnen handwerk valt. De charme van handwerk is juist dat niet elk product exact het zelfde kan zijn. Wel moet de afwijkende marge acceptabel zijn en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het ornament.; 6. Voor schade ontstaan door het onverhoopt niet kunnen leveren van welke opdrachten dan ook buiten de ordersom is Kerstbal en Co nimmer aansprakelijk. Mocht een rechter toch beslissen dat Kerstbal & Co aansprakelijk is, dient dit bedrag en de uitkering ervan te vallen binnen de aansprakelijkheidsverzekering van Kerstbal & Co!. Alles wat niet gedekt wordt door deze aansprakelijkheidsverzekering hoeft en zal Kerstbal & Co ook niet uitkeren. Mocht de rechter bepalen dat Kerstbal & Co buiten de dekking van de verzekering iets moet uitkeren, zal dat nimmer meer zijn dan de reeds betaalde ordersom.
 12. Artikel 19 - Handelen bij constatering schade na ontvangst product:

De consument/klant is verplicht direct na ontvangst zijn pakket te controleren op schade. Deze schade moet gefotografeerd worden. Foto's moeten worden gemaakt van: de buitenzijde doos met verzendlabel ( 1 foto), binnenzijde doos met inhoud en verpakkings--/vul-materiaal(1 foto) en van de beschadigde items apart(3 foto's per item). Deze moeten binnen 24 uur na aflevering zijn ontvangen door Kerstbal en Co via een mail. Dit is een noodzakelijk vereiste van de verzendverzekering. Na 24 uur na ontvangst kunnen geen afleverschade meldingen meer worden behandeld of worden vergoed. ( wel gewone retour/herroeping)

 1. Artikel 20 - Privacy 
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze met ons heeft gedeeld.
 • Wij delen deze alleen met externe partijen die nodig zijn om onze diensten te kunnen verlenen, of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. (zoals de verzendservice)
 • U mag altijd vragen wat wij van u weten, en eventueel incorrecte gegevens laten corrigeren.
 • 1 x per jaar mailen wij u om onze nieuwe collectie aan te kondigen. Na een bezwaarmail zullen uw gegevens worden verwijderd.
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig en/of wettelijk verplicht is
 • Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen huren wij onze webwinkel bij "jouwweb". Zij beschikken over up-to-date kennis om een webwinkel zo veilig mogelijk te houden. Met hen hebben wij een verwerkings-overeenkomst.
 1. Artikel 21- Bepalingen voor Custom opdrachten; vanwege maatwerk gelden andere of aanvullende voorwaarden. 

De overeenkomst in geval van een Custom opdracht kunnen als het nodig is bepaalde voorwaarden anders worden afgesproken. De opdracht is pas aangenomen als Kerstbal & Co! dat schriftelijk via mail heeft bevestigd.; 2. Een ornament die speciaal in opdracht van de specifieke klant is ontworpen zal alleen voor deze zijn tenzij anders is afgesproken. Dit betekend dat de rechten op het gebruik van de mal door een glasblazer van Kerstbal & Co! ten behoeve van (re)productie alleen zal geschieden in opdracht van of met toestemming van deze klant. Hierdoor kan de klant zeker zijn van exclusiviteit. De fysieke mal zelf blijft eigendom van Kerstbal & Co en de glasblazer die hem heeft vervaardigd. Kerstbal & Co behoudt zich het recht voor de mal, als deze langere tijd niet meer wordt gebruikt, te vernietigen om misbruik te voorkomen. Ook als de cliënt afspraken niet nakomt vervallen zijn gebruiksrechten op deze mal. Indien de klant de mal niet meer wenst te gebruiken zal deze na overleg worden omgesmolten zodat het materiaal weer hergebruikt kan worden. Deze mal blijft bij normale omstandigheden,  tenminste 5 jaar na laatste productieronde beschikbaar, tenzij er sprake is van bedrijfsbeëindiging bij een van de betrokken bedrijven. De mal zal dan worden vernietigd. Mocht de klant de fysieke mal zelf in handen willen verkrijgen, kan dit soms in overleg met Kerstbal & Co met betaling van een redelijke som voor het materiaal en de verzend/bezorgkosten.; 3.Na totstandkoming  van een overeenkomst waarin levertijd en ontwerp zijn vastgelegd, start het ontwerp proces. Deze dient vooraf te worden voldaan en is nimmer retourneerbaar. Kerstbal & Co! zal zich optimaal inspannen het prototype zoveel mogelijk te maken naar wens van de klant. Als dit door beperkingen van het materiaal of eerder afgesproken budget voor het ornament per stuk niet haalbaar is en het prototype niet naar wens van de klant gemaakt kan worden, mag de klant in dit stadium van vervolgproductie afzien. De mal zal dan worden omgesmolten.; 4. Als na goedkeuring van het prototype de productie van de klant mag starten volgt de factuur voor deze fase welke direct voldaan moet worden. Na betaling van de afgesproken productie aantallen start het productieproces en is niet meer aanpasbaar of onomkeerbaar. Tussen het prototype en de rest van de productie mag een acceptabel handwerk verschil zichtbaar zijn. Dat kan zich uiten in tint en precisie.; 5. Kerstbal & Co! is nimmer verantwoordelijk voor leveringsvertraging opgelopen door te late betalingen of late antwoorden op het ontwerp proces van de klant. Zowel de klant als Kerstbal & Co! zullen zich inzetten om zo veel mogelijk per omgaande de ontwerpvragen aan elkaar te stellen en te beantwoorden en zo tijdsverlies in het proces tegen te gaan. Mocht door onverhoopte reden het ontwerp niet op tijd naar tevredenheid kunnen worden afgerond, wordt de oplevering verleng of de opdracht worden afgebroken. In dat geval beslist de klat

 

Artikel 22- Directe aankopen van klant bij Kerstbal & Co! aan de marktkraam

1.De klant koopt wat hij ziet voor de prijs die op dat moment is afgesproken.; 2. Na het meenemen van het product/de producten kan in geval van breuk niet meer gebruik worden gemaakt van herroeppingsrecht. ;3.Als de klant zich bedenkt over zijn/haar aankoop kan deze de zelfde dag nog het product, mits in nieuwstaat, worden geruild of geretourneerd en het betaalde geld terug ontvangen.; 4. Als de klant na de markt maar binnen de wettelijke herroepingstermijn zich bedenkt en het artikel wil ruilen, is deze verantwoordelijk voor het retourneren naar het vestigingsadres van Kerstbal & Co!(artikel 2 en artikel 7,8 en 9)

 

23 Artikel 23- Slotbepalingen

 1. In alle niet hierboven beschreven gevallen beslist Kerstbal & Co! en kan niet worden aangevochten door de klant.; 2. Kerstbal & Co! belooft altijd correct en open te handelen.; 3. Kerstbal en Co kan door de klant nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor schade meer dan de aanneemsom.;  4. Voor alle speciale opdrachten gemaakt door/via Kerstbal&Co! behoudt Kerstbal & Co! zicht het recht voor te fotograferen en te gebruiken voor promotiedoeleinden. Tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is gemeld door de opdrachtgever dat dit niet is gewenst. Mocht er toch onverhoopt op de site van Kerstbal & Co! of via socialmedia gedeelde foto's geplaatst zijn door Kerstbal & Co! kan hier nooit schadevergoeding voor worden geëist. Wel kan worden verzocht dit indien mogelijk te laten verwijderen. Dit zal Kerstbal En Co! voor zover het binnen de macht ligt van Kerstbal & Co! ook doen. De creatieve rechten liggen altijd in de eerste plaats bij Kerstbal & Co!  5. Met het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst verklaard de klant/consument/afnemer akkoord te zijn met deze voorwaarden genoemd in alle 23 punten van deze algemene voorwaarden.

Kerstbal & Co! voor Europees traditioneel vervaardigd glasblaaswerk door meesters…